252-ترس های سی سالگی

دیگر
نه از سوسک میترسم ، نه از صاحبخانه
نه از ارتفاع ، نه از گیت مغازه
نه از دزد و پلیس ؛ نا از کار خونه
دیگر بزرگ شدم و ترسی برایم نمانده جز یک ترس.......
.
.
.
که روزی دخترکم در خیابان چیزی از من بخواهد
و من پولی نداشته باشم که برای او آن چیز را بخرم................

/ 0 نظر / 25 بازدید